solberget admin login

BAKGRUND

En dag målades plötsligt en hel bild upp. Allt framstod helt tydligt, med rörelser, färger och former.
En idé eller vision "hade slagit ned" och brutit fram, inom en människa. Det är på det viset det går till. Också visionen om Solberget som en offentlig arena för skapande kultur kom till på ett liknande vis.
En initiativgrupp bildades 2002 och därefter har idéerna om Solberget vuxit fram till ett kultursocialt initiativ.

VAD ÄR ETT KULTURSOCIALT INITIATIV?

Ordet initiativ syftar på något som just kommer fram ur människans inre, något som till viss del också är egoistiskt beskaffat. Ordet social visar hän mot ett handlande som någon annan förorsakar. Det sociala är alltid altruistiskt, har andras bästa som mål och kräver osjälviskhet. Sociala initiativ tas av människor därför att något behöver uträttas här i världen. Den egna vinningen är härvidlag ointressant.

FÖRANKRING

Första gången initiativgruppen förde en dialog utåt om offentlig arena – skapande kultur, var i december 2002. Idén presenterades för en grupp politiker och tjänstemän på Växjö kommun. Intresse och engagemang uppstod från Växjö kommuns sida och man åtog sig att arrangera ett seminarium om projektidén för att samla intresserade.

För att underlätta en fördjupad förståelse för idén utarbetades under januari 2003 en projektkatalog. Med hjälp av katalogen kunde projektidén kommuniceras framgångsrikt. (Läs mer i katalog PDF).

Under kommunens seminarium, som ägde rum i februari 2003, deltog sammanlagt 25 personer. Deltagarna representerade Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsarbetsnämnden i Kronobergs län, Försäkringskassan i Kronobergs län, Växjöhem, Hyresbostäder, Institutionen för pedagogik – Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete – Växjö universitet, Vidéum AB och ESF-Rådet. Samtliga seminariedeltagare ställde sig positiva till att gemensamt gå vidare med idén.

FÖRBEREDELSE

Efter seminariet inleddes ett samarbete för att driva idén vidare. Tre större projektmöten hölls under juni, augusti och september 2003 med de organisationer som visat intresse för projektet, det vill säga Växjö kommun, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Växjö universitet, Studiefrämjandet, Växjöhem, Hemslöjden i Kronobergs län och Vidéum AB. Under mötena framarbetades bland annat projektplan och projektmedelsansökningar. Arbetet ledde fram till konkretiserade planer för ett ettårigt idéutvecklingsprojekt.

PROJEKTÄGARE

Inledningsvis stod Hemslöjden i Kronobergs län som projektägare. När själva idéutvecklingen startade den 1 oktober 2003 övertogs huvudmannaskapet av Studiefrämjandet Småland-Gotland.

Sedan december 2006 står Solberget som ett fritt initativ, vilket juridiskt är organiserat som en ekonomisk förening.

kULtuRDokTORn