solberget admin login

 IDÈUTVECKLING

En arbetsgrupp om tio personer bildades och fick uppdraget att genomföra idéutvecklingen. Idéutvecklingsprojektet "offentlig arena – skapande kultur (oask)" pågick under perioden 1 oktober 2003 – 30 september 2004 och syftade till att utveckla projektidén "offentlig arena – skapande kultur". Arbetet gjordes i samverkan mellan representanter från kulturlivet, näringslivet och offentlig sektor. (Läs mer i slutrapporten PDF)

Idéutvecklingsarbetet finansierades av Svenska ESF-Rådet, Försäkringskassan, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Länsarbetsnämnden, Växjö kommun, Växjöhem och Studiefrämjandets Riksförbund.

FÖRSÖKSVERKSAMHET

Idéutvecklingen ledde fram till en omfattande satsning på kultur som rehabilitering. Den 1 mars 2005 startades denna pågående försöksverksamhet som finansieras av Svenska ESF-Rådet i samarbete med Växjö kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Kronoberg och Studiefrämjandet Småland-Gotland. (Läs mer i projektbeskrivningen PDF)

I mars 2006 beslutade ESF-Rådet och medfinansiärerna att förlänga försöksverksamheten till februari 2007. Avsikten är att fokusera på implementeringen av verksamheten. Budgeten omsluter totalt 6,5 miljoner kronor för de två åren.

Sammanlagt kommer ungefär 140 deltagare (arbetslösa och sjukskrivna) att erbjudas rehabiliteringsplats under det två första verksamhetsåren. Aktiviteterna utvärderas av FoU-Centrum vid Landstinget Kronoberg. Hittills är resultaten mycket positiva. (Läs mer i delrapport av utvärderingen PDF)

LOKALISERING

Verksamheten är lokaliserad vid Solberget, centralt i Växjö. En ombyggd speceriaffär i hörnet Kungsgatan-Ringsbergsvägen utgör inomhuslokalerna. Här finns en allverkstad för slöjd och skapande, ett kök för matlagning och brödbak, en trivsam kafédel samt bibliotekshörna, mötesrum och kontor.

I den angränsande Hovsbergsparken bedrivs utomhusaktiviteterna. I samverkan med Växjö kommun kommer den vackra parken att utvecklas, vårdas och tillgängliggöras inom ramen för initiativet. Här planeras för blomsterodling, stenugn, vackra hägnader, murar, grusgångar, vattentrappor, enkelt orangeri/växthus, resning av två trähus med mera. En omfattande skiss har tagits fram tillsammans med Växjö kommun och SWECO. Skissen visar hur parken stegvis kommer att förvandlas. (Ladda ner skissen som PDF)

Hela initiativet har givits namnet Solberget efter den plats där aktiviteterna äger rum. Solberget är Växjös högsta punkt. Platsen benämns nu Hovsbergsparken och Hovs kulle. Under lång tid tillbaka har denna plats haft en särskild betydelse. Hällristningar finns bevarade på västra sidan av berget. Det finns uppgifter om fler hällristningar som sprängts bort i samband med vägbyggen med mera. Solberget har också utpekats som folklandet Värends andliga centralpunkt och kultplats före kristnandet. Solberget har vid ett par tillfällen besökts av Linné. Under 1800-talet var Solberget platsen för stadens rekreation och festligheter. Ett stort värdshus med en omfattande trädgård utgjorde en betydelsefull samlingspunkt för stadens befolkning. I en skålbildning i bergets östra sida finns en offerkälla. Olika typer av husgrunder och andra intressanta spår på bergets sluttningar vittnar om hemligheter som väntar på att bli utforskade.

SUND PROCESS

Lika viktigt som att idéerna om Solberget verkligen utvecklas är på vilket sätt som detta sker. Processen som leder fram mot förverkligandet av visionen måste vara sund. En strategi för Solberget har varit att skapa bred uppslutning kring initiativet. Ett flertal möten och presentationer har genomförts i syfte att knyta kontakter. Inte minst har arbete lagts ned för att etablera ett samarbete med representanter från näringslivet, vilket också gett resultat. En medverkan från hela samhället har uppnåtts; från offentlig sektor, från näringsliv, kulturliv och vetenskapliga institutioner.

Samverkan och bred förankring motsäger inte avsikten att Solberget kommer att utgöra en självständig samhällsaktör.

kULtuRDokTORn