solberget admin login
Solberget startar eget
Måndagen den fjärde december bildades den ekonomiska förening som kommer att driva Solberget vidare efter den pågående försöksverksamheten som avslutas i februari 2007.
- Ambitionen är att utgöra en dynamisk kulturimpuls som bidrar till en utveckling av hela samhället.
Det pågående ESF-projektet med ”kultur som rehabilitering” har varit mycket lyckosamt med goda resultat såväl kvantitativt som kvalitativt för de närmare 150 sjukskrivna och arbetslösa som deltagit. Landstingets FoU-centrum utvärderar verksamheten kontinuerligt.

Den fria kulturverksamheten som kopplats till rehabiliteringen har fungerat som en livaktigt modern mötesplats:
• 5.000 besökare strömmade till första året
• 24 större evenemang genomfördes (dans, poesi, musik, debatt, seminarier)
• över 90 studiebesök har tagits emot från olika håll
• tjugotalet studiecirklar och utbildningar har ägt rum
 
Förutsättningar finns nu för att driva verksamheten reguljärt. I och med den nybildade ekonomiska föreningen tar medarbetarna det fulla ansvaret för den fortsatta utvecklingen. Det nya steget är förankrat hos Försäkringskassan, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen och Landstinget Kronoberg. Samarbetet med dessa offentliga aktörer kommer också att fortsätta.
 
I samband med den nya driften som tar vid i mars 2007 planeras en vidareutveckling av Solbergets utbud genom att också erbjuda:
• "kultur som friskvård" till arbetsgivare
• utökning av lokaler och
• fler anställda 

Solbergets initiativ är något unikt, där det helt medvetet och konkret prövas att tillämpa kultur i syfte att kunna uppnå ett friskare samhälle med friskare individer. Kulturen bär på en enorm potential som bör tillvaratas bättre.
 
Solberget berör ett brett register av områden. Verksamheten handlar om alltifrån folkhälsa, kulturaktörskap, länsutveckling, forskning och utveckling, rehabilitering, social ekonomi, hälsoprocess, kulturell mötesplats samt "nya former och sätt att driva kultur-friskvård-rehabilitering-utbildning".
 

kULtuRDokTORn